1. Do školičky přijímáme děti od 12ti měsíců, po domluvě i děti mladší.

2. Provozní doba Školičky U Draka je pondělí až pátek od 6,30 do 18 hodin.

3. Školné na příslušný kalendářní měsíc se hradí nejpozději do 25.dne předchozího kalendářního měsíce bezhotovostním převodem na číslo našeho účtu, přes platební terminál nebo hotově přímo ve školičce. V případě neuhrazení školného včas je školička oprávněna dítě nepřijmout pro další měsíc a přijmout náhradníka. Školné slouží k úhradě veškerých nákladů spojených s provozem školky, nemůže být proto kráceno a je nevratné. Ředitelka školy může ukončit docházku dítěte pokud zákonný zástupce neuhradí členský příspěvek za hlídání ve stanoveném termínu.
Výpovědní doba ze školičky je 2 měsíce.

4. Do školičky jsou přijímány pouze děti zdravé, jsme oprávněni nepřijmout dítě, pokud jeví známky virového
onemocnění, kašle, má teplotu nebo mělo teplotu vyšší než 37,5°C, zvrací nebo zvracelo, má střevní nebo
mělo střevní potíže předchozí den nebo noc. Opakované porušení těchto zásad rodičem může vést k vyloučení
dítěte ze školky. Buďte prosím ohleduplní k dětem, které jsou zdravé nebo mají sníženou imunitu.

5. Pobyt venku
Denně – dopoledne i odpoledne. V letních měsících se činnosti přesouvají co nejvíce ven. Proto je potřeba mít pro děti dostatek náhradního a sportovního oblečení a obuvi, včetně holínek a pláštěnky.
Pobyt venku se neuskutečňuje při mrazu pod –5 st., při silném větru, dešti a při inverzích.

6. Pitný režim
Děti mají celý den k dispozici tekutiny. Vedeme děti k pití, termosky a konvice doplňuje personál
vždy dle potřeby. Nápoje se obměňují – voda, čaje, ovocné šťávy, vitamínové nápoje.

7. Provoz školky o prázdninách probíhá bez přestávky se speciálním prázdninový programem.
Ve státní svátky a víkendy je školička zavřená. (Po domluvě lze zajistit program pro děti i v tyto dny.)

8. Přijímací řízení do školičky
Ve školce nebo na webu školky (www.skolickaudraka.cz) je k dispozici přihláška, zápisový list a dotazník, které rodiče
vyplní. Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, pokud je ve školce volné
místo. Rodiče ( zákonní zástupci ) odevzdají přihlášku dítěte do školičky řádně vyplněnou a to do stanoveného
termínu, nebo ji odešlou emailem.
O přijetí dítěte do školky rozhoduje ředitelka.

9. Nástup a docházka do školičky
Při přijetí do školky stanoví ředitelka po dohodě se zákonným zástupcem dny docházky dítěte do školky a délku pobytu v těchto dnech.
Při vstupu do školičky nabízíme individuálně adaptační režim, kdy se mohou rodiče s ředitelkou školky a tetami předem dohodnout na vhodném postupu. Děti do školičky docházejí kdykoliv během dne – dle potřeby rodiny. Jen v době poledního klidu prosíme o jeho dodržení.

10. Stravování
Pokud není stanoveno jinak, stravné je součástí platby školného. Strava zahrnuje dopolední svačinu, oběd a odpolední svačinu.
V případě brzkého příchodu nebo pozdějšího odchodu dostávají děti jednu svačinu navíc. Jídlo dětem vydává hospodářka, v rámci stolování se děti obsluhují samy, malým dětem jídlo roznáší tety, které zajišťují i dozor v jídelně, zároveň malým dětem pomáhají.

12. Bezpečnost dětí
Rodiče nebo zákonní zástupci jsou povinni předat osobně dítě tetě, teprve potom mohou opustit školku.
Teta zodpovídá za dítě v době od jeho převzetí až po předání dítěte rodiči nebo jím pověřené osobě. Dítě bude předáno jiné osobě pouze po domluvě s rodiči.

13. Školka nezodpovídá za cenné věci, které si děti přinesou. Doporučujeme, aby děti do školky nenosily zlaté
řetízky či jiné šperky, protože při hře dětí může dojít k poškození či ztrátě. Školka nezodpovídá ani za
předměty a hračky, které si děti donesou z domova ke hraní.

14. Všichni přítomní ve všech prostorách školky dodržují základní pravidla společenského chování. V celém areálu
školky (budova a zahrada) platí zákaz kouření!

15. Dítě ve školce potřebuje: náhradní oblečení, sportovní oblečení na školní zahradu, boty na zahradu,
bačkory, pyžamo, balík papírových kapesníků, kartáček na zuby, plenky – pokud používá. Děti musí mít své
věci patřičně označené.

16. Rodiče se mohou o všech aktualitách ve školičce informovat při vstupu na nástěnce.

PRÁVA RODIČŮ

1. Mají právo být informováni o prospívání svého dítěte, o jeho individuálních krocích a rozvoji v učení.

2. Mají právo využívat konzultací dle dohody s vedením školy.

3. Jsou pravidelně a dostatečně informováni o tom, co se ve školce děje.

4. Na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života.

5. Mají právo vyzvednout si své dítě v průběhu dne (po předchozí dohodě s tetou).

PRÁVA DĚTÍ

1. Děti mají právo na vlídné, laskavé, ohleduplné, respektující, vstřícné jednání od všech zaměstnanců
Školičky U Draka.

2. Dítě má právo na svobodu projevu, toto právo zahrnuje svobodu vyhledávat, přijímat a rozšiřovat
informace všeho druhu.

3. Svobodně zvolit, zda se zúčastní jednotlivých činností v programu dne.

4. Svobodně zvolit činnost z nabídky v hlavních řízených činnostech.

5. Svobodně volit hru v době volných her.

6. Děti mají právo na informace, které je zajímají (odpovědi přiměřené jejich věku).

POVINNOSTI RODIČŮ

1. Ohlásit včas nepřítomnost dítěte nelépe den předem do 12:00 hodin, pro pondělí je tímto dnem pátek do
12:00 hodin.

2. Oznamovat nemoc dítěte co nejdříve po zjištění této skutečnosti.

3. Oznámit školce každé infekční onemocnění nebo jiná závažná onemocnění.

4. Na vyzvání ředitelky Školičky U Draka se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se
dítěte.

5. Oznamovat změnu bydliště, telefonu, změnu zdravotní pojišťovny apod.

POVINNOSTI DĚTÍ

Děti dodržují společně vytvořená pravidla.

 

Aktualizace školního řádu dne 1.8.2015
Bc. Karolína Handlová, ředitelka Školičky U Draka